વેદાનુ વચન

Table of Contents વેદાનુવચન 1 ૧૦. એ ત્રણનાં મુખ્ય મુખ્ય લક્ષણો શાં હોય છે? 6 ૧૧. ઉપાસનાકાંડનું શું લક્ષણ છે? 7 ૧૨. એના વડે જીવાત્માને શો લાભ થઈ શકે? 8 ૧૩. ત્યારે જ્ઞાનકાંડનું મુખ્ય લક્ષણ તથા ફળ શું છે? 9 ૧૪. બીજા ધર્મોથી સનાતન ધર્મ અલગ પડીને સુખની પ્રાપ્તિ માટેનું સર્વોત્તમ સાધન બની રહેવામાં, મુખ્ય … વાંચન ચાલુ રાખો વેદાનુ વચન

Advertisements