ભજન સંગ્રહ – સોલ્સબરી

ભજન સંગ્રહ – સોલ્સબરી અનુક્રમણિકા અ.નં. નામ. પાન. ૧. ઈશ્વર – ઉપાસના   ૧ ૨. અગ્નિહોત્ર   ૬ ૩. શ્લોકો   ૧૩ ૯. આનંદ મંગલ કરૂં આરતી ૨૯ ૫. જય જગદીશ હરે આરતી ૨૩ ૬. દશ અવતારની આરતી ૨૪ ૮. શ્રી અંબા માતાની આરતી ૨૮ ૭. શ્રી આદ્યશક્તિની આરતી ૨૬ ૪. શ્રી ગણપતિની  આરતી ૨૨ … વાંચન ચાલુ રાખો ભજન સંગ્રહ – સોલ્સબરી