વેદાનું વચન ભાગ – ૨

વેદાનું વચન – ફાઈલ – ૨. ૐ શ્રી સદગુરવે નમઃ એક અગત્યની વાત, આ વાત હીંદીમાં લખાયેલ બાબા નગીનાસિંહના વેદાનું વચનને ગુજરાતીમાં પુજ્ય સ્વામી પ્રણવતીર્થજીએ કહી તે શ્રી રમણભાઈ ચૌહાણે પોતાના હસ્તાક્ષરે લખેલ ફાઈલ કમ્પયુટર પર કાંતિલાલ પરમારે લખી https://ramanlal.wordpress.com/ બ્લોગમાં પ્રસ્તુત કરી છે. (૭૬) બીજો ઉપદેશ – જ્ઞાનકાંડ – ચોથો અધ્યાય (૧) અને ઉપરના … વાંચન ચાલુ રાખો વેદાનું વચન ભાગ – ૨

પ્રણવ પુષ્પો ભાગ – ૧

CONTENTS પ્રણવ પુષ્પો 12 ભાગ – ૧ 12 વિનય 12 અનુક્રમ 13 PAGE - 1 17 (૧) 17 "જમતે બોલવાનો યથાર્થ મંત્ર" 17 PAGE - 2 19 PAGE - 3 21 PAGE – 4 21 (૨) 21 ગણપતિનો અધ્યાત્મ સંકેત 21 PAGE 3 25 "મસ્ત થઈને કાખલી કૂટો" 25 PAGE 4 26 "સાત્વિક અહંકાર" 26 … વાંચન ચાલુ રાખો પ્રણવ પુષ્પો ભાગ – ૧

નામ માળા

Contents નામ માળા 4 પ્રકાશકીય 5 અનુક્રમ 5 નામમાળા-પરિચય 7 ૧ 9 ૐ 9 ૨ 10 तत् 10 ૩ 11 सत् 11 ૪ 11 श्री 11 ૫ 12 नारायण 12 ૬ 12 पुरूषोत्तम 12 ૭ 13 गुरू 13 ૮, ૯ 14 सिद्ध, बुद्ध 14 ૧૦ 16 स्कंद 16 ૧૧ 17 विनायक 17 ૧૨ 17 सविता … વાંચન ચાલુ રાખો નામ માળા

વેદાનું વચન – ૨

વેદાનું વચન – ફાઈલ – ૨. ૐ શ્રી સદગુરવે નમઃ એક અગત્યની વાત, આ વાત હીંદીમાં લખાયેલ બાબા નગીનાસિંહના વેદાનું વચનને ગુજરાતીમાં પુજ્ય સ્વામી પ્રણવતીર્થજીએ કહી તે શ્રી રમણભાઈ ચૌહાણે પોતાના હસ્તાક્ષરે લખેલ ફાઈલ કમ્પયુટર પર કાંતિલાલ પરમારે લખી https://ramanlal.wordpress.com/ બ્લોગમાં પ્રસ્તુત કરી છે. (૭૬) બીજો ઉપદેશ – જ્ઞાનકાંડ – ચોથો અધ્યાય (૧) અને ઉપરના … વાંચન ચાલુ રાખો વેદાનું વચન – ૨

વેદાનું વચન

Contents વેદાનું વચન 2 ભૂમિકા 2 વેદાનું વચન 8 પ્રથમ ઉપદેશ : કર્મકાંડ 8 પહેલો અધ્યાય 8 બીજો અધ્યાય 11 ત્રીજો અધ્યાય 13 ચોથો અધ્યાય 19 પાંચમો અધ્યાય 24 છઠ્ઠો અધ્યાય 28 સાતમો અધ્યાય 32 આઠમો અધ્યાય 36 નવમો અધ્યાય 39 (40/76) 48 બીજો ઉપદેશઃ જ્ઞાનકાંડ 49 પહેલો અધ્યાય 49 બીજો અધ્યાય 59 બીજો ઉપદેશઃ … વાંચન ચાલુ રાખો વેદાનું વચન

પ્રણવ પરાગ સ્વામી પ્રણવતીર્થ

Contents પ્રણવ પરાગ 4 સ્વામી પ્રણવતીર્થ 4 પ્રસ્તાવના 7 વિષયાનુક્રમ 8 જીવનમુક્તિઃસ્વરૂપ અને ઉપાયો 8 સાધનાલક્ષી વિવિધ 9 જીવન મુક્તિઃ સ્વરૂપ અને ઉપાયો 12 ૧. જીવન મુક્તિ વિવેક 12 જીવનમુક્તિનાં લક્ષણ 14 ૩. જીવનમુક્તિનાં પ્રમાણ 15 ૪. વાસનાક્ષય 21 ૫ પરમાત્મદેવનું જ્ઞાન 22 ૬. મનોનાશ 27 ૭. સમાધિ સૂત્ર અને પ્રત્યાહારનું વર્ણન 31 ૮. યોગ … વાંચન ચાલુ રાખો પ્રણવ પરાગ સ્વામી પ્રણવતીર્થ

પ્રણવ પુષ્પો ભાગ – ૧

CONTENTS પ્રણવ પુષ્પો 12 ભાગ – ૧ 12 વિનય 12 અનુક્રમ 13 PAGE - 1 17 (૧) 17 "જમતે બોલવાનો યથાર્થ મંત્ર" 17 PAGE - 2 19 PAGE - 3 21 PAGE – 4 21 (૨) 21 ગણપતિનો અધ્યાત્મ સંકેત 21 PAGE 3 25 "મસ્ત થઈને કાખલી કૂટો" 25 PAGE 4 26 "સાત્વિક અહંકાર" 26 … વાંચન ચાલુ રાખો પ્રણવ પુષ્પો ભાગ – ૧