કબીર ભજનાવલી

....................ૐ.............(૧૦).............યૌવન ધન પાહુન દિન ચારા,યૌવન ધન પાહુન દિન ચારા, વાકા ગર્વ કરૈ સો ગમારા.પશુ ચામ કે બનત પનહિયા, નૌબત બનત નગારા,નર દેહી કછુ કામ ન આવે, ભૂલા ફિરૈ ગમારા...દશો શીશ ભુજા બિસ જાકે, પુત્રન કે પરિવારા,મર્દ ગર્દ મેં મિલ ગૌ યારો, લંકા કે સરદારા...હાડક પિંજરા ચામ સુ મઢિયા, ભીતર ભરા ભંગારા,ઉપર રંગ સુરેખ રંગા હૈ, … વાંચન ચાલુ રાખો કબીર ભજનાવલી

કબીર ભજનાવલી

.........ૐ..........(૯)હંસા યહ પિંજરા નહિં તેરા.હંસા યહ પિંજરા નહિં તેરા.માટી ચુન ચુન મહલ બનાયા, લોગ કહૈં ઘર મેરા,ના ઘર મેરા ના ઘર તેરા, ચિડિયા રૈનિ બસેરા...બાબા દાદા ભાઈ ભતીજા, કોઈ ન ચલે સંગ તેરા,હાથી ઘોડા માલ ખજાના, પરા રહૈ ઘન ઘેરા...માતુ પિતા સ્વારથ કે લોભી, કહતે મેરા મેરા,કહૈં કબીર સુનો ભાઈ સાધો, ઈક દિન જંગલ ડેરા...............હૈ … વાંચન ચાલુ રાખો કબીર ભજનાવલી

કબીર ભજનાવલી

ૐ..............(૮).............ભજન કે કારણ તન ધારી.ભજન કે કારણ તન ધારી.વહાં સે આયે ભજન કરન કે, કૌન કુમતિ તો મતિ મારી...સાંચ કહૌં પરતીત માન લે, ઝૂઠ કે પલરા ડગમારી...રામ નામ તોહિ ભૂલ ગયા હૈ, ઈક દિન કાલ ઝપટ મારી... કહૈં કબીર સુનો ભાઈ સાધો, ખેલત જૂઆ ચલા હારી................જે લોકો પાખંડ, પ્રપંચ લૌકિક સુખાદિમાં જ આસક્ત રહે છે તેના … વાંચન ચાલુ રાખો કબીર ભજનાવલી

કબીર ભજનાવલી

ૐ.............(૭)હીરા સે જન્મ ગમાયો રે,હીરા સે જન્મ ગમાયો રે, ભજન બિનુ બાવરે.ના સંગતિ સાધુન કે કીના, ના ગુરૂ દ્વારે આયો રે,બહિ વહિ મરે બૈલ કી નાઈ, જો નિરેવોસો ખાયો રે...યહ સંસાર હાટ બનિયાં કે, સબ જગ સૌદે આયો રે,કાહુન કીના દામ ચૌગુને, કાહુન મૂલ ગમાયો રે...યહ સંસાર કૂલ સેમર કા, લાલી દેખ લુભાયો રે,મારે ચોંચ … વાંચન ચાલુ રાખો કબીર ભજનાવલી

કબીર ભજનાવલી

............(ૐ).............(૬)ભજન બિના દિન બીતા જાય.ભજન બિના દિન બીતા જાય.કર લે ભજન ભલો તન પાયો, ભજન બિના સુખ પાયા કિન રે,ઉપજત વિનશત યુગ ચારો ગૌ, વેદ વિચારત ગૈ મુનિ ગન રે.પલ માંહીં પરલય હો જાઈ, વિનશત લગૈ ઘડી ના છિન રે,કહૈં કબીર ભજન કર વાકા, પાનિ સે પિણ્ડ સમારા જિન રે.............આ મનુષ્ય જન્મ ઘણો દુર્લભ છે … વાંચન ચાલુ રાખો કબીર ભજનાવલી

કબીર ભજનાવલી

ૐ............(૫)યા તન ધન કી કૌન બડાઈ,યા તન ધન કી કૌન બડાઈ, દેખત નૈન માટી મિલિ જાઈ...કંકર ચુન-ચુન મહલ બનાયા, આપન જાય જંગલ બસાયા,હાડ જરૈ જસ લાકર ઝૂરી, કૈશ જરૈ જસ ઘાસ કી પૂરી...યા તન ધન કછુ કામ ન આઈ, તાતે નામ જપો લૌ લાઈ...કહૈં કબીર સુનો મેરે મુનિયાં, આપ મુયે ફિર ડૂબ ગઈ દુનિયાં................મનુષ્ય જે … વાંચન ચાલુ રાખો કબીર ભજનાવલી

કબીર ભજનાવલી

ૐ...........(૪)સન્તન કે સંગ લાગ રે, તેરી અચ્છી બનેગી.સન્તન કે સંગ લાગ રે, તેરી અચ્છી બનેગી.હંસન કી ગતિ હંસહી જાને, ક્યા જાને કોઈ કાગ રે, સન્તન કે સંગ પૂર્ણ કમાઈ, હોય બડો તેરો ભાગ રે...ધ્રુવ કી બની, પ્રહલાદ કી બન ગઈ, હરિ સુમિરન વૈરાગ રે,કહત કબીરા સુનો ભાઈ સાધો, રામ ભજન કો લાગ રે..............વાસ્તવિક તત્ત્વજ્ઞાન, સત્સંગ, … વાંચન ચાલુ રાખો કબીર ભજનાવલી

કબીર ભજનાવલી

ૐ..........(૩)ના કછુ ના કછુ રામ બિના રે,ના કછુ ના કછુ રામ બિના રે,દેહ ધરે કી યહી પરમ ગતિ, સત્સંગતિ મેં રહના રે...મન્દિર રચત માસ દશ લાગે, વિનશત એક છના રે,પલ ઈક સુખ કે કારણ પ્રાણી, પરપંચ કરત ઘનારે...માતું પિતા સુત લોક કુટુમ મેં, ફૂલા ફિરત મના રે,કહહિં કબીર રામ ભજ પ્રાણી, છાંડ સકલ ભ્રમના રે............શ્રી … વાંચન ચાલુ રાખો કબીર ભજનાવલી

કબીર ભજનાવલી

ૐૐૐ(૨)તેરે ઘટ મેં રામ, તું કાહે ભટકે રે.તેરે ઘટ મેં રામ, તું કાહે ભટકે રે.જૈસે અગિની બસત પથરી મેં, ચમકત નહિં બિનુ પટકે રે,જૈસે માઁખન રહત દૂધ મેં, નિકસત નહિં બિનુ ઝટકે રે...જૈસે મધુર રસ બસત ઉખ મેં, નિકસત નહિં બિનુ કટકે રે,કહૈં કબીર સુનો ભાઈ સાધો, હરિ ન મિલૈં બિનુ રટકે રે.............. જે આત્મા … વાંચન ચાલુ રાખો કબીર ભજનાવલી

કબીર ભજનાવલી

કબીર ભજનાવલી... 1કબીર ભજનાવલી... 2મો કો કહાઁ ઢૂંઢે બન્દે, મૈં તો તેરે પાસમેં. 2 કબીર ભજનાવલીશ્રી કબીર સાહેબ જેવા મહાન સંત પુરૂષે તેમની અમૃતમય વાણી દ્વારા આ દેહની અસારતા બતાવી, રામને ઓળખવાની, પોતાના સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ કરવાની તથા સાક્ષાતકાર કરવાની ચાવી બતાવી છે. જો સમર્થ ગુરૂ દ્વારા આવા મહાન સંતપુરૂષની વાણીને શ્રવણ કર્યા બાદ તેનું રાત દિવસ … વાંચન ચાલુ રાખો કબીર ભજનાવલી