વેદાનુ વચન

Table of Contents વેદાનુવચન 1 ૧૦. એ ત્રણનાં મુખ્ય મુખ્ય લક્ષણો શાં હોય છે? 6 ૧૧. ઉપાસનાકાંડનું શું લક્ષણ છે? 7 ૧૨. એના વડે જીવાત્માને શો લાભ થઈ શકે? 8 ૧૩. ત્યારે જ્ઞાનકાંડનું મુખ્ય લક્ષણ તથા ફળ શું છે? 9 ૧૪. બીજા ધર્મોથી સનાતન ધર્મ અલગ પડીને સુખની પ્રાપ્તિ માટેનું સર્વોત્તમ સાધન બની રહેવામાં, મુખ્ય … વાંચન ચાલુ રાખો વેદાનુ વચન

અનાસક્તિયોગ

Contents અનાસક્તિયોગ 4 आ आवृत्ति 4 પ્રસ્તાવના 8 અધ્યાય ૧. અર્જુન-વિષાદ-યોગ 14 ૧. 15 ૨. 16 અધ્યાય ૨. સાંખ્ય-યોગ 18 ૩. 18 ૪. 19 ૫. 20 ૬. 21 ૭. 22 અધ્યાય ૩. કર્મયોગ 25 ૮. 25 ૯. 26 ૧૦. 27 ૧૧. 28 ૧૨. 29 ૪. જ્ઞાન-કર્મ-સંન્યાસ-યોગ 30 ૧૩. 30 ૧૪. 32 ૧૫. 34 ૫. કર્મ-સંન્યાસ-યોગ … વાંચન ચાલુ રાખો અનાસક્તિયોગ

વેદાનું વચન ભાગ – ૧

વેદાન ું વચન 1 Contents વેદાન ું વચન ............................................................................................................................................ 1 ભૂ મિકા .................................................................................................................................................. 1 વેદાન ું વચન ............................................................................................................................................ 7 પ્રથિ ઉપદેશ : કિમકાડું ........................................................................................................................ 7 પહેલો અધ્યાય ..................................................................................................................................... 7 બીજો અધ્યાય .................................................................................................................................... 10 બીજો અધ્યાય .................................................................................................................................... 10 ત્રીજો અધ્યાય .................................................................................................................................... 12 ચોથો અધ્યાય .................................................................................................................................... 17 (17/76)........................................................................................................................................... 19 (18/76)........................................................................................................................................... 19 ૐ વેદાન ું વચન ભૂ મિકા … વાંચન ચાલુ રાખો વેદાનું વચન ભાગ – ૧

વેદાનું વચન ભાગ – ૨

વેદાનું વચન – ફાઈલ – ૨. ૐ શ્રી સદગુરવે નમઃ એક અગત્યની વાત, આ વાત હીંદીમાં લખાયેલ બાબા નગીનાસિંહના વેદાનું વચનને ગુજરાતીમાં પુજ્ય સ્વામી પ્રણવતીર્થજીએ કહી તે શ્રી રમણભાઈ ચૌહાણે પોતાના હસ્તાક્ષરે લખેલ ફાઈલ કમ્પયુટર પર કાંતિલાલ પરમારે લખી https://ramanlal.wordpress.com/ બ્લોગમાં પ્રસ્તુત કરી છે. (૭૬) બીજો ઉપદેશ – જ્ઞાનકાંડ – ચોથો અધ્યાય (૧) અને ઉપરના … વાંચન ચાલુ રાખો વેદાનું વચન ભાગ – ૨

પ્રણવ પુષ્પો ભાગ – ૧

CONTENTS પ્રણવ પુષ્પો 12 ભાગ – ૧ 12 વિનય 12 અનુક્રમ 13 PAGE - 1 17 (૧) 17 "જમતે બોલવાનો યથાર્થ મંત્ર" 17 PAGE - 2 19 PAGE - 3 21 PAGE – 4 21 (૨) 21 ગણપતિનો અધ્યાત્મ સંકેત 21 PAGE 3 25 "મસ્ત થઈને કાખલી કૂટો" 25 PAGE 4 26 "સાત્વિક અહંકાર" 26 … વાંચન ચાલુ રાખો પ્રણવ પુષ્પો ભાગ – ૧

નામ માળા

Contents નામ માળા 4 પ્રકાશકીય 5 અનુક્રમ 5 નામમાળા-પરિચય 7 ૧ 9 ૐ 9 ૨ 10 तत् 10 ૩ 11 सत् 11 ૪ 11 श्री 11 ૫ 12 नारायण 12 ૬ 12 पुरूषोत्तम 12 ૭ 13 गुरू 13 ૮, ૯ 14 सिद्ध, बुद्ध 14 ૧૦ 16 स्कंद 16 ૧૧ 17 विनायक 17 ૧૨ 17 सविता … વાંચન ચાલુ રાખો નામ માળા