વેદાનુ વચન

Table of Contents વેદાનુવચન 1 ૧૦. એ ત્રણનાં મુખ્ય મુખ્ય લક્ષણો શાં હોય છે? 6 ૧૧. ઉપાસનાકાંડનું શું લક્ષણ છે? 7 ૧૨. એના વડે જીવાત્માને શો લાભ થઈ શકે? 8 ૧૩. ત્યારે જ્ઞાનકાંડનું મુખ્ય લક્ષણ તથા ફળ શું છે? 9 ૧૪. બીજા ધર્મોથી સનાતન ધર્મ અલગ પડીને સુખની પ્રાપ્તિ માટેનું સર્વોત્તમ સાધન બની રહેવામાં, મુખ્ય … વાંચન ચાલુ રાખો વેદાનુ વચન

અનાસક્તિયોગ

Contents અનાસક્તિયોગ 4 आ आवृत्ति 4 પ્રસ્તાવના 8 અધ્યાય ૧. અર્જુન-વિષાદ-યોગ 14 ૧. 15 ૨. 16 અધ્યાય ૨. સાંખ્ય-યોગ 18 ૩. 18 ૪. 19 ૫. 20 ૬. 21 ૭. 22 અધ્યાય ૩. કર્મયોગ 25 ૮. 25 ૯. 26 ૧૦. 27 ૧૧. 28 ૧૨. 29 ૪. જ્ઞાન-કર્મ-સંન્યાસ-યોગ 30 ૧૩. 30 ૧૪. 32 ૧૫. 34 ૫. કર્મ-સંન્યાસ-યોગ … વાંચન ચાલુ રાખો અનાસક્તિયોગ

વેદાનું વચન ભાગ – ૧

વેદાન ું વચન 1 Contents વેદાન ું વચન ............................................................................................................................................ 1 ભૂ મિકા .................................................................................................................................................. 1 વેદાન ું વચન ............................................................................................................................................ 7 પ્રથિ ઉપદેશ : કિમકાડું ........................................................................................................................ 7 પહેલો અધ્યાય ..................................................................................................................................... 7 બીજો અધ્યાય .................................................................................................................................... 10 બીજો અધ્યાય .................................................................................................................................... 10 ત્રીજો અધ્યાય .................................................................................................................................... 12 ચોથો અધ્યાય .................................................................................................................................... 17 (17/76)........................................................................................................................................... 19 (18/76)........................................................................................................................................... 19 ૐ વેદાન ું વચન ભૂ મિકા … વાંચન ચાલુ રાખો વેદાનું વચન ભાગ – ૧